ساخت روشویی سرامیکی .صفحه کابینت با اسلب وکانتر با سرامیک واسلب  پذیرفته میشود توسط گروه نصب مدرن

مشتریاقدسیه
مکانتهران
تکمیل شده درسال 1398
قیمتتوافقی
نصابگروه کاشی و سرامیک مدرن
_

بررسی کامل

ساخت روشویی سرامیکی وصفحه کابینت با اسلب

ساخت انواع روشویی سرامیکی در تمامی اندازه ها وصفحه کابینت با اسلب .ساخت انواع کانتر سرامیکی و غیره.به صورت حرفه ای پذیرفته میشود

سرامیک

نصاب کاشی تبریزنصاب کاشی وسرامیکنصب کاشینصب کاشی بین کابینتینصب کاشی وسرامیک

به راهنمایی نیاز دارد؟ با ما گفتگو کنید